บริษัท คิมแพ็ค จำกัด / Process Engineer

Process Engineer

เว็บไซต์ : https://www.kimpailamitube.co.th

ฉะเชิงเทรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท

รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนการบรู๊ฟงานร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา และวิเคราะห์ ผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการปรู๊ฟงาน และ กำหนดแนวทางแก้ไข ป้องกัน
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต กำหนดแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกัน
4. จัดทำแผนงานระยะสั้น ระยะยาว เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
5. กรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพทั้งภายนอกและภายใน ให้จัดทำแผนงานการแก้ไขและป้องกัน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อลูกค้า และบริษัทในด้านของต้นทุน
6.เมื่อมีเครื่องจักรใหม่ ต้องทำการศึกษาระบบการทำงาน และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรายงานผู้บังคับบัญชาและส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำคู่มือ หรือสื่อการสอน และสามารถสอนงานได้

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

1. เพศชาย/เพศหญิง
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
6. สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี (ถ้าผ่านการทดสอบ TOEIC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...