ACTRAN Systems Co., Ltd. / พนักงานบัญชีอาวุโส

พนักงานบัญชีอาวุโส

เว็บไซต์ : www.actran.co.th

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ :- • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 8 ปี และประสบการณ์ในการปิดบัญชีและทำงานเป็นทีมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี • มีความรู้เรื่องบัญชี การเงิน มาตรฐานทางบัญชี ภาษี • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี กระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ • มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ Job Description :- • รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานทางบัญชีและภาษี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด นโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลด้านบัญชีและต้นทุนของบริษัท • บริหารจัดการสินค้าคงเหลือ • รับผิดชอบงานปิดงบการเงินประจำเดือน ตรวจทานรายละเอียดประกอบงบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการบันทึกปรับปรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา • จัดทำ ตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและจัดทำรายงานทางบัญชี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร • ประสานงาน ให้ข้อมูลกับทีมผู้สอบบัญชี หน่วยงานราชการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน และการนำส่งภาษี • สนับสนุนงานกระบวนการและระบบงานบัญชี-การเงินของบริษัท (ERP) ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีการควบคุมภายในที่ดี

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

• มีความรู้ด้านภาษี ปิดงบได้
• โปรแกรม Microsoft Office
• ใช้โปรแกรม ERP ได้
• CPD

สวัสดิการ :

• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ( จันทร์-ศุกร์ ) • ประกันสังคม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) ค่าทันตกรรม • เงินช่วยเหลือสำหรับการอุปสมบท สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต (ลูกจ้าง พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร) และเงินพิเศษกรณีภัยธรรมชาติ กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้ • กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ • กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี (Outing) • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล) • ปรับเงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ทำงาน • การฝึกอบรมและงานสัมมนา • ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีพักค้างคืนในต่างจังหวัด) • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีไปทำงานนอกสถานที่) • วันหยุดพักร้อนประจำปี (10-17 วัน) • วันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน • วันลากิจ, ลาป่วย,และลาอื่น ๆ ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท • บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีระบบการสอนงานโดยพี่เลี้ยง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...