ACTRAN Systems Co., Ltd. / พนักงานบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

พนักงานบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

เว็บไซต์ : www.actran.co.th

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ :- • สัญชาติไทย, เพศหญิง หรือชาย, อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ (Microsoft Office, Advance Excel) • สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความละเอียดรอบคอบสูง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี รายละเอียดงาน :- • จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี บันทึกรายการในระบบบัญชี • จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีตาง ๆ และยื่นภาษีรายเดือน, รายปี • จัดทำรายการเบิกเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร คำนวณค่าเสื่อมราคา • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน • งานบัญชีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

• สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ (Microsoft Office, Advance Excel)

สวัสดิการ :

• ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ( จันทร์-ศุกร์ ) • ประกันสังคม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) ค่าทันตกรรม • เงินช่วยเหลือสำหรับการอุปสมบท สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต (ลูกจ้าง พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร) และเงินพิเศษกรณีภัยธรรมชาติ กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้ • กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ • กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี (Outing) • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล) • ปรับเงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ทำงาน • การฝึกอบรมและงานสัมมนา • ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีพักค้างคืนในต่างจังหวัด) • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีไปทำงานนอกสถานที่) • วันหยุดพักร้อนประจำปี (10-17 วัน) • วันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน • วันลากิจ, ลาป่วย,และลาอื่น ๆ ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท • บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีระบบการสอนงานโดยพี่เลี้ยง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • นักศึกษาจบใหม่
  • Loadding...