บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / Service Engineer

Service Engineer

เว็บไซต์ :

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : 15,000 - 20,000

รายละเอียดงาน

- ให้บริการแก่ลูกค้าในการบำรุงรักษางานไฟ้ฟ้าละเครื่องกล
- ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้า (M&E) ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานของเครื่องให้เหมาะสมตามแผนการบำรุงรักษา
- บำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การติดตั้ง และอุปกรณ์ของอาคาร Data Centre
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงการดูแลอุปกรณ์การผลิตด้วย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะและความต้องการ

ทักษะ :

- ประสบการณ์ทำงานด้าน เครื่องสำรองไฟ,เครื่องชาร์จ,แบตเตอรี่ และระบบจัดการพลังงานหรือระบบไฟฟ้าอื่น ๆ
- สามารถเดินทางในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑลได้
- สื่อสารด้วยวาจาและการเขียนได้ดี
- มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เช่น MS Office และแอปพลิเคชันอื่น ๆ
- มีใบขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ :

- ประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Loadding...