บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

เว็บไซต์ www.se-ed.com

Banteay Meanchey

รายละเอียดบริษัท

ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจร้านหนังสือ: โดยเป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทเป็นผู้บริหารเองทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ: โดยจัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่น ๆ ธุรกิจสำนักพิมพ์: โดยเป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ เป็นรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ โดยเป็นผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำตลาด ในการผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่าง ๆ โรงเรียนเพลินพัฒนา: เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

สวัสดิการ

- สิทธิลาต่าง ๆ ตามระเบียบ - ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก /ผู้ป่วยใน - กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ, สวัสดิการเงินกู้สามัญ - ตรวจสุขภาพประจำปี, รางวัลเกียรติคุณ - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ, เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติธรรมชาติ, เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในหน้าที่ - โบนัสประจำปี - ส่วนลดในการซื้อสินค้า - กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

0 ตำแหน่ง

Loadding...