บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

เว็บไซต์ www.se-ed.com

Banteay Meanchey

รายละเอียดบริษัท

ประกอบธุรกิจหลัก คือ

ธุรกิจร้านหนังสือ: โดยเป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทเป็นผู้บริหารเองทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ: โดยจัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป
รวมทั้งช่องทางการขายอื่น ๆ
ธุรกิจสำนักพิมพ์: โดยเป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ เป็นรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ โดยเป็นผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำตลาด
ในการผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่าง ๆ
โรงเรียนเพลินพัฒนา: เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

สวัสดิการ

- สิทธิลาต่าง ๆ ตามระเบียบ
- ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก /ผู้ป่วยใน
- กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ, สวัสดิการเงินกู้สามัญ
- ตรวจสุขภาพประจำปี, รางวัลเกียรติคุณ
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ, เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติธรรมชาติ, เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในหน้าที่
- โบนัสประจำปี
- ส่วนลดในการซื้อสินค้า
- กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

0 ตำแหน่ง

Loadding...