2022-11-12 15:50:11 poom Ldb

ความสุขในการทำงาน (happiness at work)

ความสุขของคนเรานั้นแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งโต ฉะนั้นพอโตขึ้นมาแล้วได้มีงานทำ สิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักปรารถนาก็คือ "ความสุขในการทำงาน" แต่ในทางกลับกันมีหลายคนกลับบอกว่า "เมื่อโตขึ้นความสุขกลับลดถอยลงไป" 

 

 

แน่นอนว่าอาจจะมาจากความรับผิดชอบที่มากสูงขึ้น หรือมีปัจจัยนอกมาบีบรัด ฉะนั้นจึงมีนักวิชาการบอกว่า ความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจของการทำงานนั้น ต้องประกอบไปด้วย

 

 

1. การมีระบบงานที่ชัดเจน รวมถึงความยุติธรรมในการประเมินผลงาน :  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน  รวมถึงการประเมินผลงานที่ยุติธรรม รวมถึง วิธีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ก็จะช่วยให้บุคลากรรู้สึกว่ามีอิสระและแนวทางในการสื่อสาร

 

 

2. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร : ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  ภายในหน่วยงาน  ต่างหน่วยงาน  สายงานเดียวกันและต่างสายงาน

 

 

3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงานที่มีความปลอดภัย : จากการมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานที่เอื้อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวมถึงการมีแผนที่ดีในการบำรุงรักษา

 

 

4. ค่าตอบแทน : หรือระบบโครงสร้างเงินเดือนที่ชัดเจน เหมาะสม เพียงพอต่อการดำรงชีพสวัสดิการสิทธิประโยชน์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในภาพของปัจจุบัน

 

 

5. เข้าใจคุณค่าในงาน : งานแต่ละอย่างนั้นมีประโยชน์ตามบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งมีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่างานของตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กรอย่างไรบ้าง 

 

 

ซึ่งการทำงานทั้งที่ไม่เข้าใจคุณค่าหรือเป้าหมายของตัวงาน แน่นอนว่าจะทำให้เรานั้นรู้สึกเบื่อ รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นไม่มีความหมาย 

 

 

โดยอาการรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่มีความหมายอะไร จะส่งผลให้เรานั้นทำงานอย่างไม่มีความสุขอ้างอิง : w2.med.cmu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ หางาน ขอนแก่น และหางานทั่วประเทศ หรือบริษัทที่มองหาพนักงาน วันนี้ bestjoth.com พร้อมแล้วที่จะช่วยทุกคนตามหาสิ่งที่ใช่ ไม่ว่าจะหางาน สมัครงาน รับสมัครงาน เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราและลงทะเบียน!---